ALGEMENE FACTUUR- EN VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden steeds van

toepassing in de relatie tussen Elektrosan en de klant, met uitdrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de

klant. Elke plaatsing van een bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden en impliceert

tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden, zelfs indien de

voorwaarden van de klant worden meegedeeld na mededeling van deze voorwaarden. Algemene voorwaarden van

de klant kunnen nooit stilzwijgend worden aanvaard.

1.2. De klant bevestigt deze algemene voorwaarden te kennen en aanvaardt de toepasselijkheid ervan voor alle

huidige en toekomstige overeenkomsten met Elektrosan.

1.3. Wanneer partijen naar aanleiding van een bestelling bijzondere voorwaarden overeenkomen die afwijken van

de algemene voorwaarden gelden deze enkel voor de betreffende bestelling.

Artikel 2: Offerte, bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Onze offertes zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis en dit tot bevestiging van onzentwege.

2.2. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt, behoudens andersluidende bepaling, 30 dagen vanaf de

verzending aan de klant. Offertes verbinden de partijen pas mits schriftelijk akkoord van beiden, waarbij bestellingen

enkel kunnen aanvaard worden door de zaakvoerder van Elektrosan.

2.3. Geen enkele tussenpersoon, agent, vertegenwoordiger of makelaar kan Elektrosan verbinden, noch voor de

aanvaarding van bestellingen, noch voor kwijting van betalingen.

2.4. Onze offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, grondstoffen, sociale en fiscale lasten en

elke andere objectief meetbare waarden. Indien deze waarden wijzigingen ondergaan onafhankelijk van onze wil,

behoudt Elektrosan zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen, dan wel de bestelling of offerte

te annuleren. Al onze offertes gelden tevens onder voorbehoud van beschikbare stock bij de fabrikant of leverancier.

2.5. Al onze producten en diensten worden verkocht ex-magazijn: de vervoers- en verpakkingskosten zijn ten laste

van de klant en worden aangerekend. De verzendingen, zelfs deze die franco zijn, gebeuren steeds op risico van de

geadresseerde.

2.6. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de definitieve door de klant ondertekende, of voor akkoord

bevestigde offerte aan Elektrosan wordt bezorgd en bevestigd door deze laatste. De bevestiging van de

overeenkomst door Elektrosan kan stilzwijgend gebeuren. In het uitzonderlijke geval (vb. ingeval van urgentie) dat

de klant de definitieve offerte niet schriftelijk bevestigd heeft, maar de door Elektrosan overgemaakte

voorschotfactuur betaald werd door de klant, geldt deze betaling als bewijs van het bestaan van de overeenkomst

volgens de laatste offerte.

2.7. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst, wijzigingen voordoen in de aard van de opdracht en de uit te

voeren werken, kan dit aanleiding geven tot een aanpassing van de in de offerte opgenomen prijzen. Deze

prijswijzigingen zullen schriftelijk worden meegedeeld aan de klant vóór de uitvoering van de werken, die slechts

zullen aanvangen nadat de klant zijn schriftelijk akkoord heeft betuigd met de gewijzigde offerte.

2.8. Bij werken uitgevoerd in regie, zonder dat vooraf een offerte wordt opgemaakt door Elektrosan, neemt de

overeenkomst een aanvang bij de start van de uitvoering van de bestelde werken of bij de levering van de materialen.

De klant verklaart zich bij een aannemingsovereenkomst in regie impliciet akkoord met het uurloon, uitvoeringswijze

en materiaalkost die wordt aangerekend door Elektrosan, en die vooraf mondeling, dan wel schriftelijk wordt

toegelicht door de Elektrosan.

2.9. Elektrosan behoudt zich het recht voor om geen offerte op te maken en/of de bestelling van de klant te weigeren

en/of de uitvoering van werken op te schorten of te annuleren (zonder schadevergoeding), indien blijkt dat de

installatie niet conform of niet veilig kan uitgevoerd worden of indien de klant een plaatsbezoek niet mogelijk

gemaakt heeft.

2.10. Bij annulering van een bestelling die nog niet in uitvoering is gegaan, is de klant een forfaitaire

schadevergoeding verschuldigd van 25% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 500,00 €, en dit

onder uitdrukkelijk voorbehoud om vergoeding van de werkelijk geleden schade te eisen.

Artikel 4: Elektronische handtekening

De klant aanvaardt dat een groot deel van de communicatie via e-mail en telefoon zal gebeuren. De klant is dan ook

gehouden een telefoonnummer op te geven waarop hij gemakkelijk bereikbaar is, een geldig e-mailadres op te geven

en zijn e-mails regelmatig te lezen. Tevens draagt de klant er zorg voor dat de e-mails van Elektrosan niet als spam

behandeld worden. De e-mails (of een met de hand ondertekend en nadien gescand document) zullen dezelfde

bewijskracht hebben als een met de hand ondertekend document.

Artikel 5: Opmeting

5.1. Plannen en lastenboeken die ons worden voorgelegd gelden slechts ter inlichting en kunnen nooit tegen Elektrosan

worden ingeroepen. In geval opmeting noodzakelijk is, zal dit pas gebeuren nadat alle werken zijn uitgevoerd

die Elektrosan nodig acht om de maten te kunnen nemen voor de door haar te leveren goederen of uit te voeren

werken. Elektrosan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de klant, de aannemer en/of architect

opgegeven foutieve maten en paslijnen of andere objectieve gegevens.

5.2 Indien Elektrosan nutteloze verplaatsingen moet maken als gevolg van de nalatigheid van de klant, zullen deze

aangerekend worden.

Artikel 6: Levering en uitvoering

6.1. De levering van goederen en/of uitvoering van werken geschiedt door Elektrosan op de plaats aangeduid door

de klant, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

6.2. Het tijdstip van de levering en/of uitvoering van werken wordt in samenspraak met de klant ingepland. Indien

de klant, tegen de afspraak in, niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip, is Elektrosan gerechtigd op een forfaitaire

schadevergoeding van 200,00 € als vergoeding van de reis- en administratiekosten.

6.3. Kosten die tijdens de installatie moeten gemaakt worden als gevolg van onvoorziene omstandigheden of door

het feit dat de klant de voortgang van de werken niet mogelijk maakt of bemoeilijkt, worden aan de klant

aangerekend.

6.4. Indien een levering en/of uitvoeringstermijn werd vooropgesteld en de klant meent dat Elektrosan deze niet

respecteert, dient hij Elektrosan in gebreke te stellen en een termijn van minstens 21 werkdagen te bieden teneinde

te voldoen van haar verplichtingen. Het niet nakomen van de termijn kan in geen geval aanleiding geven tot een

annulering, korting op de prijs of schadevergoeding.

6.5. Overmacht (elke gebeurtenis of omstandigheid die Elektrosan verhindert of beperkt in de naleving van haar

verbintenissen, of die de uitvoering ervan aanzienlijk bemoeilijkt, en die zij redelijkerwijze niet kon voorkomen en

voorzien, waaronder brand, aardbeving, orkaan, zware regen- of sneeuwval of elke andere natuurramp, ongeval,

staking, lock-out, opstand, sociale conflicten, lock-out, tekort aan grondstoffen, in gebreke blijven van de leverancier

van Elektrosan, etc..) en elke andere daad van een derde die de fabricatie, levering of uitvoering van werken belet,

bemoeilijkt of vertraagt, schorst rechtmatig de verplichtingen van Elektrosan. Indien door één van voorgenoemde

factoren Elektrosan niet meer in de mogelijkheid is om de overeengekomen prestaties te leveren, wordt Elektrosan

bevrijdt van haar levering en/of uitvoeringsplicht. Ten gevolge hiervan is de klant niet gerechtigd enige

schadevergoeding of korting te vragen gelet de annulering of de vertraging van de levering van goederen en/of

uitvoering van werken.

6.6. Elke wijziging aan een bestelling door bijkomende opdrachten van de klant, kan de overeengekomen

leveringstermijnen

verlengen, zonder recht op annulering, korting op de prijs of schadevergoeding in hoofde van de klant.

6.7 De klant zorgt ervoor dat de werf per vrachtwagen goed bereikbaar is en dat Elektrosan gedurende de gehelen

periode van plaatsing of uit te voeren werken op de werf over een gratis parkeerplaats beschikt ter hoogte van de

werf, alsook dat Elektrosan op de werf gratis over elektriciteit en water kan beschikken. De klant is verantwoordelijk

voor schade en vervreemding aan materiaal dat zich op de werf bevindt.

Artikel 7: Oplevering

7.1. De oplevering van de door Elektrosan uitgevoerde werken gebeurt binnen de 10 werkdagen na de plaatsing in

aanwezigheid van Elektrosan en de klant. Een verslag met vermelding van gebeurlijke gebreken, nog uit te voeren

werken en opmerkingen van de partijen zal opgesteld en ondertekend worden door beide partijen.

7.2. Indien de klant zonder gegronde reden weigert deel te nemen aan de oplevering binnen de termijn van 10

werkdagen na de plaatsing, wordt het geleverde of de uitgevoerde werken als aanvaard beschouwd.

7.3. De klant erkent door de ingebruikname of het betalen van de prijs uitdrukkelijk dat de levering/uitvoering

conform is aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek.

Artikel 8: Gebreken, aansprakelijkheid

8.1. De klant wordt geacht de werking, kwaliteitsvoorschriften, prestaties van de gekochte goederen, de uitgevoerde

werken of geïnstalleerde goederen of producten te kennen. Hij werd hieromtrent voldoende geïnformeerd door

Elektrosan

en zal hieromtrent bijkomende informatie inwinnen bij Elektrosan indien bepaalde zaken onduidelijk zijn of

hij de eigenschappen en werking ervan niet voldoende beheerst.

8.2. Zichtbare gebreken aan de geleverde producten of uitgevoerde werken dienen binnen de drie werkdagen bij

aangetekend schrijven gemeld te worden door de klant, zo niet worden de leveringen als aanvaard beschouwd. Het

gebruik van een deel van de levering brengt de aanvaarding van de volledige levering met zich mee.

8.3. Verborgen gebreken moet de klant binnen de week na het ontdekken ervan bij aangetekend schrijven melden.

8.4. Elektrosan kan enkel aansprakelijk worden gesteld in het geval van zware fout, zware nalatigheid of opzet in

haren hoofde. De aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot de vergoeding van voorzienbare, rechtstreekse en

persoonlijke schade en Elektrosan kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of gevolgschade.

8.5. In elk geval wordt de aansprakelijkheid van Elektrosan beperkt tot de limieten van haar

aansprakelijkheidsverzekering

en in het geval van niet-verzekerde schade is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de

gefactureerde goederen of prestaties.

8.6. De aansprakelijkheid op grond van artikel 544 B.W., of in het algemeen voor burenhinder of iedere foutloze

aansprakelijkheid, kan nooit worden overgedragen op Elektrosan en blijft steeds ten laste van de bouwheer, zonder

verhaalsmogelijkheden naar Elektrosan.

8.7. Voor bouwwerken met tussenkomst van een architect, zal de bouwheer/opdrachtgever een "allebouwplaatsrisico"*

verzekering (A.B.R.-polis) onderschrijven waarin Elektrosan wordt opgenomen als medeverzekerde onder

afdeling 1 en 2, en waarin gestipuleerd wordt dat de A.B.R.-polis in eerste rang zal tussenkomen, vóór elke andere

verzekering betreffende de schade aan het verzekerde goed, alsook betreffende de schade aan derden.

Artikel 9: Garantie

9.1. De waarborg is beperkt tot fabricagefouten voor de geleverde producten en uitgevoerde prestaties en dit voor

een duur van zes maanden te rekenen vanaf de levering of plaatsing. Elke waarborg, alsook elke aansprakelijkheid

van Elektrosan vervalt wanneer de klant zelf reparaties of transformaties heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren

door een derde, alsook wanneer de goederen niet conform de instructies werden onderhouden of gebruikt.

9.2. In de gevallen waarin de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop

van consumptiegoederen toepassing vindt, blijft de garantie van Elektrosan beperkt tot de wettelijke

garantietermijn van twee jaar overeenkomstig artikel 1641 tot 1649 B.W. voor elk gebrek aan overeenstemming dat

bestaat bij de levering van de producten en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf

voorgenoemde levering. De klant dient Elektrosan op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming

binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld. Elk beroep op de garantie

wordt uitgesloten indien het gebrek aan overeenstemming of het verborgen gebrek niet aanwezig is van bij de

levering, en bijvoorbeeld veroorzaakt werd door externe oorzaken.

9.3. De rechtsvordering van de klant verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan

overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van twee jaar, bedoeld in

artikel 9.2., mag verstrijken.

9.4. Voor de levering en installatie van tweedehandsgoederen is de garantietermijn beperkt tot 1 jaar.

9.5. Bij tijdige melding, rekening houdend met artikel 9.1.-9.4., zal Elektrosan naar haar keuze voor een kosteloze

herstelling of kosteloze vervanging zorgen. Indien dit onredelijk of onmogelijk zou zijn, zal een zij passende

prijsvermindering voorstellen.

Artikel 10: Eigendom- en risico-overdracht

10.1. De klant wordt eigenaar van de door Elektrosan geleverde en geïnstalleerde producten en de uitgevoerde

werken op het ogenblik dat hij aan alle betalingsverplichtingen ten aanzien van Elektrosan heeft voldaan, met

inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. Zolang de geleverde goederen niet volledig werden

betaald, blijven zij eigendom van Elektrosan, zelfs indien ze werden gewijzigd of geïncorporeerd. De klant erkent dat

dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens de levering van

de koopwaar. Gelet op het eigendomsvoorbehoud is het de klant verboden de verkochte koopwaar te vervreemden

voor algehele betaling en dit op straffe van een extra forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs

van de geleverde producten. Indien de klant in weerwil met dit eigendomsvoorbehoud toch overgaat tot

vervreemding aan een derde, dan gaan in toepassing van art. 1690 B.W. alle schuldvorderingen voortvloeiende uit

deze verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling over op de verkoper als titularis van het

eigendomsvoorbehoud, dit tot zekerheid van algehele betaling door de klant.

10.2. De klant verbindt zich ertoe zolang de facturatie van Elektrosan niet volledig is betaald, de door hem nog niet

verbruikte goederen in herkenbare en goede staat te behouden, eveneens op straffe van schadevergoeding zoals

bepaald in artikel 10.1. De klant is verplicht mee te werken bij alle maatregelen die Elektrosan kan nemen ter

bescherming van zijn goederen en/of rechten.

10.3. Het risico gaat over op het ogenblik van installatie, waardoor de klant aansprakelijk blijft voor onder meer

beschadiging of verlies van de goederen en uitgevoerde werken.

Artikel 11 : Facturatie en betaling

11.1. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij op de factuur wordt aangegeven dat ze betaalbaar is op de

aangegeven vervaldag. Kwijting voor betaling kan enkel gegeven worden door één van de zaakvoerders van Elektrosan

met uitsluiting van gelijk welke tussenpersoon.

11.2. Alle eventuele betwistingen betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na

ontvangst van de factuur gemeld te worden per aangetekend gemotiveerd schrijven gericht aan Elektrosan. Klachten

m.b.t. elektronische facturen dienen binnen dezelfde vervaltermijn gemeld te worden en dit per aangetekend

schrijven of per mail (met ontvangstbevestiging) naar het e-mailadres van waaruit de factuur elektronisch werd

verstuurd. Bij gebreke hieraan wordt de factuur onherroepelijk als aanvaard beschouwd.

11.3. Bij niet- of laattijdige betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande

ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd gelijk aan deze voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende

de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en dit vanaf de vervaldag van de factuur. Bovendien

is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag zonder dat deze vergoeding

minder dan 250,00 € kan bedragen. Andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen

en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

11.4. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag is het verschuldigd saldo van alle andere facturen, zelfs van

de nog niet vervallen facturen van Elektrosan, onmiddellijk, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

11.5. Indien het vertrouwen van Elektrosan in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt (in die mate dat

gevreesd moet worden voor insolvabiliteit, het verlies van onderpand van één of meerdere van haar schuldvorderingen

of bepaalde zekerheden of waarborgen eraan verbonden), op welke wijze dan ook, behoudt zij zich het

recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd, de gehele bestelling of een

gedeelte ervan op te schorten, en van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te

gaan, behoudt Elektrosan zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, dit alles

onverminderd de rechten van Elektrosan op schadevergoeding en intresten. In geval van betalingsachterstand heeft

Elektrosan het recht lopende werkzaamheden op te schorten en nieuwe leveringen te weigeren tot de volledige

betaling van alle achterstallen, vergoedingen en intresten incluis. Elektrosan kan niet aansprakelijk worden gesteld

voor de hieruit voortvloeiende laattijdigheid van de levering, of andere (gevolg)schade van deze opschorting.

11.6. De klant verleent aan Elektrosan een conventioneel retentierecht op alle goederen die zich nog in haar bezit

bevinden in het kader van eender welk contract, en dit vanaf de datum van de eerste bestelling. De klant verleent

dit retentierecht tot aan de betaling van alle achterstallige bedragen dewelke de klant nog aan Elektrosan

verschuldigd is, zelfs al hebben deze verschuldigde bedragen een andere oorzaak dan de gegeven bestelling.

11.7. Tot zekerheid van betaling van het openstaande saldo van haar factu(u)r(en) of de gesubrogeerde vorderingen

geeft de klant in pand ten voordele van Elektrosan (i) alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit

welken hoofde ook, en dus niet beperkt tot handelsvorderingen, (ii) alle huidige en toekomstige schuldvorderingen

tegenover Elektrosan uit welken hoofde ook, (iii) de geleverde goederen waarop de onbetaalde factu(u)r(en)

betrekking heeft/hebben, (iv) alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen die behoren tot de eigendom

van de in gebreke blijvende klant op datum van registratie hiervan in het pandregister, alsook (v) alle roerende

lichamelijke en onlichamelijke goederen die zullen behoren tot de eigendom van de in gebreke blijvende klant net

voor elke opening van een insolventieprocedure toegekend aan de schuldenaar. Bij registratie van het pand in het

pandregister, bij pandvestiging of later, heeft Elektrosan het recht de kostprijs van de registratie alsook een

forfaitaire administratiekost van 100,00 EUR aan de in gebreke blijvende klant aan te rekenen.

Artikel 12: Verbreking, opzegging en opschorting

12.1. Elke verbreking, opzegging of annulatie van een bestelling of contract, elk niet nakomen van de

overeengekomen betalingsvoorwaarden, evenals het niet in ontvangst nemen van de geleverde goederen door de

klant wordt beschouwd als een ernstige en zwaarwichtige wanprestatie waardoor een verdere normale

handelsrelatie niet langer mogelijk is. Dergelijke wanprestatie van de klant, geeft Elektrosan het recht de klant

formeel in gebreke te stellen en de reeds geleverde goederen en/of uitgevoerde werken aan de overeengekomen

tarieven te factureren. Daarnaast heeft Elektrosan in zodanige gevallen het recht om de verdere leveringen ten

aanzien van de klant onder eender welk contract op te schorten en/of alle met de klant aangegane contracten

onmiddellijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

12.2. In geval van betalingsachterstand behoudt Elektrosan zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege

en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Elektrosan

zal de klant hiervan aangetekend kennis geven. In dat geval verbindt de klant zich ertoe de goederen binnen

de 24 uur na de kennisgeving terug te geven. Bij in gebreke blijven van de klant, is Elektrosan gerechtigd de goederen

zonder enige formaliteit terug te nemen waar ze zich ook zouden bevinden.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

Elektrosan behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar modellen, op de door haar afgeleverde goederen,

in welk stadium van uitvoering deze zich ook mogen bevinden, en op alle documenten die zij aan de klant overmaakt

zoals offertes, bestekken, plannen enz... Deze documenten mogen in geen geval overgemaakt worden aan derden.

Elektrosan behoudt zich het recht voor haar modellen ten allen tijde en zonder verwittiging te wijzigen.

Artikel 14: Toepasselijk recht - bevoegdheidsbeding

Alle overeenkomsten afgesloten met Elektrosan zijn onderworpen aan het Belgische recht, ook wanneer wissels

werden aanvaard met andere domiciliëring. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de

rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschapszetel van Elektrosan gelegen is, tenzij

Elektrosan

zou verkiezen te dagvaarden voor de rechtbank van de zetel of de woonplaats van de klant.

De nietigheid van één van deze voorwaarden brengt geenszins de nietigheid van de andere voorwaarden met zich

mee. Het feit dat Elektrosan zich op een bepaald ogenblik of in een bepaalde situatie niet beroept op één van deze

voorwaarden betekent niet dat Elektrosan afstand doet van deze voorwaarden.